1/28

Linh mục Karol Wojtyla hồi còn trẻ. Ngày 22-10-1978 ông được bầu làm người kế vị của Giáo Hoàng Gioan Phao-lồ I và chọn tên hiệu là Giáo Hoàng Gioan Phao-lồ II.