1/21
CS Đông Đức đã cho gài từ 1,3-1,4 triệu quả mìn trên biên giới chiều dài 900 Km Tổng số ranh giới hai miền Đông- Tây Đức là 1378 Km, (trong đó bức tường Ô nhục là 167,8 Km) thì 900 Km có những bãi mìn.Trong hình là cảnh trí lằn ranh giết người gần huyện Oebisfelde, ngày nay thuộc tiểu bang Sachsen-Anhalt kế tiểu bang Niedersachsen.