1/13
Các chuyên viên vi khuẩn học đang tìm hiểu tác nhân gây ra bệnh SARS, còn gọi là Hội chứng Hô hấp Cấp tính nặng: Đó là con vi khuẩn thuộc gia đình Corona.