1/25
Cuộc vận động nguy hiểm: những người đấu tranh cho Nhân quyền leo lên cầu Golden Gate Bridge tại San Francisco để treo băng-rôn khổng lồ, chống chính sách của TQ tại Tây Tạng