1/10
Trong cảm tình dân chúng tại Đức, đảng SPD đã chiếm thêm được 2% và đang được 30%. Đảng Xanh mất 1% chỉ còn 8%, Liên đảng CDU/CSU vẫn được 44%.