1/8
Với tiếng pháo đầu năm 2006 đời sống kinh tế-xã hội tại Đức có một vài thay đổi.