Saddam còn vui vẻ ngồi trên ngai vàng.
Y đã giữ chức Tổng thống Irak trong suốt 23 năm qua.