(A, atomar = nguyên tử; B, biologisch= sinh học, vi trùng; C, chemisch= hoá học)
Các nước hiện có vũ khí nguyên tử là: Hoa Kỳ