Thứ Sáu 21-3-2003, 20 giờ: Còi báo động không tập hụ vang trong thủ đô Bagdad. Các tia chớp của súng phòng không loé khắp nơi.