1/10
Trong hai thành phố miền Nam Irak, Basra và Umm Kasr, nước uống bị thiếu hụt.