1/18
Các chiến xa Mỹ đầu tiên đã tiến vào thủ đô Bagdad.