1/10
Một lính Mỹ với súng M249 „saw“ trước một xe vận tải của Irak có trang bị súng phòng không.