1/17
Các vị trí bị Anh-Mỹ oanh tạc tại thủ đô Bagdad.