Susan Sarandon, diễn viên màn ảnh: “ Bộ chúng ta muốn trở thành một đế quốc Roma mới, chỉ muốn dùng bạo lực để ép các nước khác theo khuông phép của mình, mỗi khi quyền lợi mình bị đe doạ hay sao? Chúng ta không muốn một cuộc chiến tranh vô tận như thế.“