1/13
Diễn biến từng ngày
Cuộc xung đột quyền lực tại Ukraine bắt đầu ngày 21-11-2004 khi cuộc bầu cử Tổng thống vòng nhì xảy ra.