Nhà báo Phạm Quế Dương
  GS Nguyễn Đức Bình
  Ông Ngô Nhân Dụng
  Nhà văn Trần Mạnh Hảo
  Nhà báo Phan Thế Hải
  Tác giả Nguyễn Trung
  Nhà văn Hoàng Tiến