Trần Công Nhung


Lê Quang Xuân


Trần Cao Lĩnh


Phó Hồng Việt Bằng


Nguyễn Mạnh Đan


(nhiều tác giả)
Ảnh Nghệ thuật Hoa Thịnh Ðốn 2002


Phạm Văn Mùi


Catherine Karnow


Võ An Ninh


Nicolas Durand