Người Tày và người Nùng tại Việt Nam
Tìm hiểu nguyên nhân những cuộc nổi dậy
của người Thượng trên cao nguyên miền Trung
Suy nghĩ về một chính sách dân tộc
Người Hmong tại Lào và khu Tam Giác Vàng
Tìm hiểu lịch sử Việt Nam:
1.Sự hình thành cộng đồng người Thượng
2.Những phong trào phản kháng dưới thời Pháp thuộc
3.Sự hội nhập khó khăn vào cộng đồng quốc gia Việt Nam
4.Người Thượng vẫn trên đường tìm chỗ đứng